I. DEFINICJE

1. Sprzedającym jest firma Tosmi Sp. z o.o. , ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, NIP: 1990125384.2. Definicje użytych w Regulaminie Sprzedaży pojęć:

a) „Sprzedający” oznacza tokiosk)

b)„Kupujący” oznacza podmiot, spółkę lub jednostkę organizacyjną nabywającą towary i/lub usługi od Sprzedającego;

c) „Umowa” oznacza pisemną umowę sprzedaży towarów lub usług zawartą pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Integralną częścią takiej umowy jest Regulamin Sprzedaży. Umowa może zostać także zawarta poprzez pisemne złożenie zamówienia przez Kupującego oraz także pisemne potwierdzenie przyjęcia do realizacji przez Sprzedającego;

d) „Regulamin” oznacza niniejszy Regulamin Sprzedaży;

e) „Indywidualne warunki handlowe” oznaczają warunki sprzedaży ustalone indywidualnie pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, które zostały potwierdzone pisemnie przez obie strony;

f) „Produkt/Produkty” oznaczają towar lub towary będące przedmiotem sprzedaży przeprowadzanej zgodnie z Regulaminem;g) „Usługa/Usługi” oznaczają wykonanie czynności zleconej Sprzedającemu przeprowadzonej zgodnie z niniejszym Regulaminem.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Dla każdego Kupującego transakcje zawsze są przedpłatowe (faktura pro forma), a cena i rabaty są negocjowane indywidualnie.

2. Przy kolejnych transakcjach Sprzedający może zaproponować indywidualne warunki sprzedaży, których termin ważności automatycznie ustalany jest na 2 dni , chyba że oferta głosi inaczej.

3. Oferując indywidualne warunki sprzedaży, Sprzedający może zaproponować:

a) rabat handlowy,

c) inny termin płatności,

d) kredyt kupiecki,

e) ustalenie osób uprawnionych do składania zamówień w tokiosk) inne wzajemne zobowiązania lub bonifikaty.

III. OFERTA

1. Oferta tokiosk obejmuje:

a) sprzedaż towarów z katalogów tokiosk,

b) sprzedaż artykułów promocyjnych z katalogów tokiosk,

c) realizację indywidualnych zamówień na produkty spoza katalogu,

d) usługę znakowania reklamowego produktów z oferty tokiosk, w tym: grawerowanie laserowe, sitodruk, druk termotransferowy, tampodruku, oklejanie,

2. Oferta zawsze jest składana przez Sprzedającego w formie pisemnej i skierowana jest do określonego w ofercie Kupującego, w rozumieniu art. 66 i 543 Kodeksu cywilnego ( Dz.U./ Nr 16 poz. 93 z póź. zm.).

3. Data ważności oferty każdorazowo podana jest w ofercie. W przypadku jej braku zakłada się, że jest to 48 godzin.

4. Wskazany czas wyprodukowania produktu jest aktualny w momencie przygotowania oferty. Jeśli Kupujący nie zlecił Sprzedającemu wykonania produktu lub usługi w czasie podanym w ofercie, tokiosk nie ponosi odpowiedzialności za skutki związane ze zmianą czasu realizacji w stosunku do tego zawartego w ofercie.

5. W rozumieniu art. 66 i 543 Kodeksu cywilnego ( Dz.U./ Nr 16 poz. 93 z póź. zm.) ofertą nie są:

a) katalogi, projekty, reklamy i materiały reklamowe w formie graficznej,

b) strona www i informacje na niej zawarte,

c) baza danych, w tym także udostępnione galerie,

d) oferty pisemne dla wielu odbiorców przesyłane drogą elektroniczną,e) cenniki przesyłane drogą elektroniczną.

IV. ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie na zasadach niniejszego Regulaminu, które uniemożliwiają stosowanie jakichkolwiek innych warunków narzucanych przez Kupującego.

2. Jakakolwiek zmiana warunków sprzedaży wymaga zgody na piśmie od osoby upoważnionej do reprezentacji Sprzedającego. W przeciwnym wypadku jest ona nieważna.

3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy. Niemożliwe jest zastosowanie jakichkolwiek innych warunków sprzedaży określonych ustnie lub pisemnie, chyba że obie strony w formie pisemnej wyraziły na to zgodę. Wyłącza się stosowanie przepisów Kodeksu Cywilnego o charakterze względnie obowiązującym.

4. Zlecenie zostanie przyjęte przez Sprzedającego, pod warunkiem przesłania:

a) kopii dokumentów rejestracyjnych firmy Kupującego,

b) danych kontaktowych oraz adresowych Kupującego,

c) wypełnionego formularza zamówienia,

d) uiszczenia przedpłaty w wartości ustalonej przez Sprzedającego.

5. Oferta może zostać zmieniona lub wycofana przed przyjęciem zlecenia przez Sprzedającego.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do korekty błędów pisarskich lub arytmetycznych w ofertach, cennikach, fakturach lub każdym innym dokumencie. Sprzedający poinformuje Kupującego o sprostowaniu terminie do 15 dni roboczych od dnia sprostowania.

7. Zamówienia przyjmujemy wyłącznie drogą elektroniczną. Zamówienia oraz wszelkie ustalenia z nimi związane są wiążące. Jeśli Kupujący nie określi kształtu, sposobu wykonania czy użytych detali w trakcie zlecania zamówienia, Sprzedający wykona projekt wg własnego pomysłu z zachowaniem zasad estetyki i spójności.

8. W przypadku wysłania zamówienia ze skrzynki pocztowej Kupującego lub przez osobę, która wcześniej skutecznie składała zamówienia na rzecz Kupującego, domniemuje się, iż ta osoba ma prawo do składania zamówień. Odpowiedzialność za takie zlecenia leży po stronie Kupującego.

9. Prawidłowo złożone zamówienie na towar lub usługi musi zawierać:

a) kształt lub opis produktu (jeśli kształt ma być połączeniem kilku produktów wybranych z galerii tokiosk), nazwę i kolor.

b) Opis sprzętu, który Kupujący chce zamontować i informację, jaki sprzęt już posiada (jeśli ma być on zamontowany). Sprzedający zaproponuje najlepsze rozwiązanie wg własnego doświadczenia, jeśli Kupujący nie posiada własnych sprzętów.b) Ilość zamawianego towaru.

c) Adres dostawy.

d) Dane do wystawienia faktury VAT.

e) Przeznaczenie produktu lub miejsce, w którym będzie ono użytkowane.

f) Jednoznaczne wskazanie osoby składającej zamówienie.

11. Na podstawie przesłanych przez Kupującego danych, Sprzedający wystawia fakturę pro forma lub oryginał faktury dla Kupującego z ustalonym terminem płatności. Koszty zlecenia zostaną podane w ustaleniach zlecenia.

12. Zamówienie, które zostało złożone przez Internet lub pocztę elektroniczną, nabiera ważności, gdy Kupujący otrzyma elektroniczne potwierdzenie złożenia zamówienia od Sprzedającego.

13. Każde zamówienie wymaga potwierdzenia ze strony Sprzedającego. Po jego otrzymaniu Sprzedający deklaruje się do wykonania zamówienia.

14. Kupujący może dokonać bezpłatnej rezerwacji towaru na poczet przyszłego zamówienia. Czas rezerwacji to 24 godziny.

V. CENY

1. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty pełnej kwoty i należnego podatku VAT od zamówionych produktów lub usług. Podatek VAT jest naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Prezentowane na stronie internetowej ceny oraz opisy produktów stanowią jedynie informację handlową. Kupujący, składając zamówienie, zobowiązany jest do sprawdzenia aktualności powyższych danych.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów prezentowanych w informacjach handlowych, ich wycofywania i wprowadzania nowych do oferty. Sprzedający może także przeprowadzać akcje promocyjne, odwoływać je oraz wprowadzać w nich zmian w dowolnym momencie. Nie mają one wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie akcji promocyjnej.

4. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostępne informacje o produktach pokrywały się ze stanem faktycznym. W przypadku wystąpienia niezgodności w całości lub części zamówionego towaru Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego. Zostanie ustalony dalszy tryb postępowania. W przypadku wcześniejszego otrzymania zapłaty od Kupującego Sprzedający deklaruje się do zwrotu otrzymanej sumy w całości lub w części wynikającej z zaistniałej niezgodności.

5. Ceny katalogowe są ważne do odwołania. Do podanych kwot może zostać naliczony rabat zgodnie z ustalonymi indywidualnymi warunkami handlowymi.

VI. PŁATNOŚCI

1. Zlecenie zostanie przyjęte do realizacji, pod warunkiem wpłaty zaliczki stanowiącej określoną wartość zamówienia. Wysokość zaliczki ustalana jest indywidualnie. Dla nowych Klientów wynosi ona zawsze 100% wartości zamówienia.

2. Zaliczkę, o ile nie ustalono inaczej, należy wpłacić na konto Sprzedającego w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania faktury pro forma. Za datę płatności przyjmuje się datę zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego.

3. Brak wpłaty zaliczki może być podstawą do rezygnacji z realizacji zamówienia przez Sprzedającego lub do wydłużenia terminu realizacji.

4. Sprzedający może udzielić Kupującemu odroczony termin płatności, a także przyznać kredyt kupiecki, pod warunkiem wcześniejszej pozytywnej realizacji minimum 2 transakcji przedpłatowych. Ważny jest także brak negatywnej opinii kredytowej lub innych przeciwwskazań.

5. Odroczony termin płatności i kredyt kupiecki może być przyznany pod warunkiem posiadania pozytywnej historii płatniczej.

6. Transakcje przekraczające ustalone indywidualnie zasady płatności podlegają każdorazowo przeprowadzeniu ponownych ustaleń.

7. Transakcje o wartości większej niż 20 000 PLN mogą wymagać podpisania papierowej wersji umowy na realizację zlecenia. Decyzję o tym podejmuje Sprzedający.

8. Płatności za realizację zleceń dokonuje się na poniżej wymienione konta w banku ING Bank Śląski S.A:

a) w PLN – 60 1050 1504 1000 0090 3233 6159

b) w EUR – 38 1050 1504 1000 0090 3233 6167 BIC/SWIFT: INGBPLPW

9. Nieterminowa spłata należności będzie skutkowała anulowaniem przyznanego odroczonego terminu płatności i kredytu kupieckiego. Zostaną ustalone ustawowe odsetki. Może być też podstawą do rozwiązania innych umów z Kupującym oraz anulowania wszystkich zleceń.

10. Sprzedający ma prawo do przeniesienia swoich wierzytelności na podmioty trzecie.

VII. REALIZACJA I DOSTAWA

1. Termin realizacji zlecenia jest uzależniony od nakładu, stanów na magazynie, wybranych przez Kupującego sposobów wykonania produktów lub usług oraz czasu samego zamówienia, który jest uzależniony od dostępnych mocy przerobowych Sprzedającego.

2. Zamówione produkty będą dostarczane do Kupującego w najszybszym możliwym terminie, chyba że umowa głosi inaczej. O wszelkich problemach z dostarczeniem produktu w ustalonym terminie po stronie Kupującego, Kupujący niezwłocznie poinformuje Sprzedającego. W takich przypadkach zostanie wyznaczony nowy termin.

3. Kupujący zobowiązuje się do składania zamówień z odpowiednim wyprzedzeniem, które umożliwi Sprzedającemu przygotowanie towaru. Jeżeli wyznaczony przez Kupującego termin został uznany przez Sprzedającego za bardzo krótki, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, a ryzyko ewentualnego opóźnienia realizacji zlecenia podejmuje Kupujący.

4. Dostawa produktów na indywidualne zamówienie Kupującego, które pochodzą spoza oferty ujętej na stronie Sprzedającego, podlegają indywidualnym ustaleniom. Ustalenia prowadzone drogą elektroniczną są wiążące.

5. Jeśli w ramach indywidualnych ustaleń, zostanie wybrane rozwiązanie dotyczące wykonania realizacji lub dowozu jej na ustalone miejsce, a Sprzedający podjął się już realizacji, to koszty wprowadzania zmian, ponosi Kupujący.

6. Oferowane terminy realizacji przez Sprzedającego, opierają się na terminach otrzymanych bezpośrednio od poszczególnych podwykonawców i firm logistycznych. Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia realizacji zleceń, które wynikają wyłącznie z winy wyżej wymienionych, w tym za:a) opóźnienia logistyczne w dostawach do magazynu,b) opóźnienia przy realizacji nadruków z powodu opóźnień w transporcie materiałów,c) opóźnienia wynikające ze stanów magazynowych niezgodnych z udostępnianymi danymi producenta.

7. Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy przewoźnika zobowiązanego do doręczenia Kupującemu zamówienia, jak również za wszelkie uszkodzenia wynikłe w trakcie transportu.

8. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki przy odbiorze i wskazania ewentualnych uszkodzeń powstałych w transporcie. Brak sprawdzenia przesyłki oznacza zgodę Kupującego na przyjęcie towaru bez zastrzeżeń i brak możliwości reklamowania produktu w firmie transportowej.

9. Dostawy odbywają się z siedziby firmy w Krapkowicach.

10. Adres, na który produkt zostanie dostarczony, powinien być wyraźnie i jednoznacznie wskazany na zamówieniu. Wszelkie zmiany adresu dostawy muszą być pisemnie zgłoszone Sprzedającemu najpóźniej na dzień przed wysyłką do godz. 9.00 rano. Dostawę na adres wskazany w zamówieniu przez Kupującego traktuje się jako zgodną z Regulaminem.

11. Koszty dostawy, o ile nie postanowiono inaczej, pokrywa:

a) Sprzedający, dla zamówień o wartości netto większej niż 10 000 PLN,

b) Kupujący dla zamówień o wartości netto mniejszej niż 10 000 PLN, o ile Sprzedający nie postanowił inaczej.

12. Bezpłatny odbiór osobisty jest możliwy z magazynu Sprzedającego, o ile zaznaczono to w zamówieniu.

13. W przypadku dostaw wymagających szczególnego traktowania ze względu na wagę, masę czy delikatność przesyłki, Sprzedający ma prawo do zmiany warunków dostawy.

14. Sprzedający może wstrzymać dostawę produktów do momentu uregulowania zaległych płatności, o ile takie istnieją.

15. Towary wyprodukowane na indywidualne zamówienie i niezapłacone podlegają ustawie o wykonywaniu produktów na zamówienie. W chwili rezygnacji z towaru klient jest zobowiązany zapłacić pełną kwotę za produkt.

16. Palety podlegają zwrotom lub fakturowaniu wg cennika.

VIII. PRODUKTY

1. Produkt końcowy może minimalnie różnić się od asortymentu przedstawionego na zdjęciach w katalogach lub publikacjach internetowych. Sprzedający nie odpowiada za różnice w kolorystyce produktów, jak również za niewielkie różnice w kształcie i odcieniach dla danego zamówienia.

2. Sprzedający może wycofać produkty z oferty lub zmienić jakiejkolwiek ich cechy w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Kupujący ma obowiązek każdorazowo sprawdzić aktualność oferty.

3. Kupujący ma możliwość wcześniejszego zapoznania się ze wzorem produktu. Za wzór produktu uznaje się jedną sztukę towaru udostępnioną Kupującemu, w celu oceny zgodności produktu z oczekiwaniami.

4. Kupujący powinien zapoznać się ze wzorem produktu przed złożeniem zamówienia. Brak wykonania tej czynności sprawia, że Kupujący automatycznie akceptuje wzór tak, jakby dokonał jego oceny.

IX. ZNAKOWANIE

1. Sprzedający może na życzenie Kupującego wykonać usługę znakowania reklamowego na towarach Sprzedającego, zgodnie z dostępnymi możliwościami technologicznymi, o których informacje znajdują się w publikowanych informacjach handlowych.

2. Wycena znakowania produktu przygotowywana jest każdorazowo przez Sprzedającego i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją usługi (przygotowalnie klisz, matryce, ustawienie maszyn).

3. Proponowana cena usługi znakowania wynika z rodzaju produktu, zastosowanej techniki znakowania, liczby produktów, liczby kolorów i wielkości.

4. Składając zamówienie na znakowanie produktu, Kupujący jest zobowiązany dostarczyć Sprzedającemu logotyp, treść lub inne elementy graficzne, które mają pojawić się na produktach. Obrazy powinny być dostarczone w formie pliku wektorowego w formacie CDR lub EPS wraz ze wskazówkami dotyczącymi lokalizacji na towarze.

5. Sprzedający przygotowuje wizualizację znakowania na podstawie dostarczonych materiałów. Kupujący każdorazowo musi dokonać akceptacji takiej wizualizacji.

6. Czas realizacji zlecenia znakowania liczony jest od dnia otrzymania od Kupującego ostatecznej akceptacji przedstawionej wizualizacji.

7. Kupujący ma prawo do dwukrotnej poprawy wizualizacji na już istniejącym modelu z galerii Sprzedającego. Kolejne wizualizacje, jak również inne prace graficzne na zlecenie, są płatne 50 zł netto/godzinę pracy.

8. Nowy projekt wizualizacji w formie graficznej z pomysłu Kupującego kosztuje od 450 PLN, w zależności od skomplikowania modelu.

9. Wykonanie wizualizacji na podstawie wywiadu z Kupującym i opisu swoich oczekiwań to koszt od 680 PLN, w zależności od skomplikowania modelu.

10. Dokładne odwzorowanie kolorów jest możliwe, gdy znakowanie wykonywane jest na białym podłożu. W przypadku innych kolorów nadrukowane barwy mogą nieco odbiegać od przedstawionej wizualizacji.

11. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w kolorach nadruków lub w ich odcieniach, jeśli Klient nie określił wymaganych parametrów kolorów, np. wg palety PANTONE lub RAL – w zależności od technologii.

12. W uzasadnionych przypadkach Sprzedający może wymagać wykonania próby znakowania na koszt Kupującego. Znakowanie wykonane bez takiej próby wyłącza prawo Kupującego do reklamacji.

13. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za użycie materiałów graficznych na produktach używanych przez Kupującego. Nie podlegają one weryfikacji.

X. REKLAMACJE I GWARANCJE

1. Sprzedający każdą reklamację rozpatruje indywidualnie.

2. Indywidualnie wykonywane produkty są wyjątkowym towarem, w związku z czym prosimy o przemyślenie zlecenia realizacji. Zamówiony towar jest towarem kupionym.

3. Podczas odbioru przesyłki z firmy transportowej, Kupujący powinien sprawdzić, czy zawartość paczki nie uległa uszkodzeniu w transporcie.

4. Jeśli stwierdzono szkodę podczas przyjmowania przesyłki, Kupujący jest zobowiązany odmówić jej przyjęcia i żądać od pracownika firmy kurierskiej spisania protokołu ustalenia stanu przesyłki. O tym fakcie powinien także zawiadomić Sprzedającego.

5. Kupujący jest zobowiązany zawiadomić Sprzedającego na piśmie o uszkodzeniu przesyłki, przesłać mu protokół szkody i nr listu przewozowego.

6. Terminy rozpatrywania reklamacji:a) w przypadku problemów dotyczących ilości towaru, gdzie nie można było jasno stwierdzić ich ilości – do 5 dni roboczych od daty doręczenia przesyłki;b) reklamacje dotyczące jakości i niezgodności towaru z umową – do 30 dni od daty dostarczenia przesyłki.

7. Reklamacje są przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej. Każdorazowo powinna zawierać:a) imię i nazwisko lub nazwę Kupującego, miejsce zamieszkania albo siedziby;b) numer zamówienia;c) numer reklamowanego produktu oraz jego kolor i opis,d) datę zakupu i doręczenia do Kupującego;e) okoliczności uzasadniające reklamację;f) dokładną dokumentację fotograficzną;g) określenie powstałego roszczenia;h) podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji ze strony Kupującego;i) kopię dowodu zawarcia umowy sprzedaży, paragonu lub faktury VAT.7. Sprzedawca może zażądać od Kupującego przesłania reklamowanego produkt na adres Sprzedawcy bądź dostarczyć go osobiście. Takie działanie musi zostać wpierw zaakceptowane przez Kupującego.

8. Reklamowany towar zostanie przesłany do Sprzedającego na koszt Sprzedającego.

9. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem, chyba że indywidualnie postanowiono inaczej.

10. Należy zastosować odpowiedni sposób opakowania i przewozu reklamowanych towarów. Muszą być zgodne z konkretnymi właściwościami produktów i zabezpieczone przed dodatkowymi uszkodzeniami.

11. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych lub też zaistniałych braków w dostarczanym towarze zostaną rozpatrzone tylko w przypadku spisania protokołu szkodowego w obecności pracownika firmy kurierskiej.

12. Przy współpracy z przedsiębiorcami odpowiedzialność Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

13. Reklamacja może zostać rozpatrzona negatywnie, jeśli:a) towar został odsprzedany osobie trzeciej;b) towar został poddany jakimkolwiek zmianom i przeróbkom przez Kupującego;c) uszkodzenia wskazują na używanie towaru niezgodnie z przeznaczeniem lub z instrukcją obsługi;d) wada nie przeszkadza w żaden sposób przy wykorzystaniu produktu do celu, do jakiego jest on stworzony;e) reklamacja została wniesiona po ustalonym terminie.

14. Pozytywnie rozpatrzona reklamacja może wiązać się z:

a) dosłaniem brakującego towaru,

b) naprawą produktu na koszt Sprzedającego,

c) wymianą towaru na nowy,

d) obniżeniem ceny towaru,

e) odstąpieniem od umowy, a tym samym zwrotem całkowitej sumy pieniędzy i towaru – ta opcja jest dostępna tylko, jeśli towaru nie można naprawić, Sprzedający nie może zaproponować innego produktu do wymiany lub reklamacja została złożona dwukrotnie na ten sam produkt.

15. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni roboczych.

16. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

17. Sprzedający ustala okres gwarancji na swoje produkty na 12 miesięcy od dnia zakupu. Możliwe jest przedłużenie gwarancji w porozumieniu ze Sprzedającym i tylko za jego zgodą.

XI. POZOSTAŁE WARUNKI

1. Sprzedający może wykorzystać zdjęcia i wizualizacje realizowanych przez siebie projektach w ofertach, prezentacjach i na stronie internetowej. Kupujący może nie zgodzić się na takie działanie poprzez wysłanie jednoznacznego komunikatu w formie pisemnej.

2. Sprzedający nie odpowiada za naruszenie któregokolwiek punktu Umowy, które wynika z niemożności wytworzenia materiałów lub artykułów niezbędnych do realizacji zlecenia. Sprzedający nie ponosi także odpowiedzialności za niewywiązanie się z Umowy spowodowanej bezpośrednio lub pośrednio przez czynniki niezależne od Sprzedającego, a w szczególności: wojnę i zamieszki, interwencje rządu, awarie, pożary, powódź lub siłę wyższą.

3. Kupujący oświadcza, że jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i nie mają w stosunku do niego zastosowania przepisy o ochronie konsumentów (tekst jednolity Dz. U. 2007, nr 155, poz. 1095, z późniejszymi zmianami).

4. Wstrzymanie zapłaty przez Kupującego na poczet jakichkolwiek roszczeń spornych względem Sprzedającego jest niemożliwe. Kupujący nie może także dokonywać potrąceń z kwot należnych Sprzedającemu.

5. Sprzedający może, bez zmian w innych przysługujących mu prawach, do pisemnego wypowiedzenia wszelkich umów pomiędzy Sprzedającym a Kupującym lub do zawieszenia dostaw, jeżeli Kupujący:

a) zawrze jakąkolwiek umowę z wierzycielami,

b) zostanie złożony wniosek o postępowanie upadłościowe lub naprawcze,

c) Kupujący rozpocznie procedurę likwidacji działalności lub likwidacji pod nadzorem,

d) zostanie ustanowiony syndyk w stosunku do Kupującego,

e) zostanie wszczęta egzekucja przeciwko Kupującemu;

f) Kupujący naruszy warunki Umowy.

6. Dane osobowe lub inne informacje uzyskane przez Sprzedającego w sposób zgodny z prawem, mogą być wykorzystywane przez Sprzedającego oraz osoby trzecie działające w imieniu Sprzedającego do identyfikacji Kupującego w czasie rozmów telefonicznych, rozliczania finansowego oraz ułatwienia identyfikacji oszustw.

7.  Dane osobowe lub inne informacje uzyskane przez Sprzedającego w sposób zgodny z prawem, mogą być wykorzystywane przez Sprzedającego oraz osoby trzecie działające w imieniu Sprzedającego do wysyłania korespondencji na adres Kupującego, oraz kontaktowania się z Kupującym celem przedstawienia informacji o innych produktach i usługach oferowanych przez Sprzedającego, chyba że Kupujący nie wyrazi zgody na takie działania marketingowe.

8. Z chwilą dostawy odpowiedzialność za produkt spada na Kupującego.

9. Sprzedający zachowuje prawo własności do towarów, do momentu otrzymania pełnej zapłaty za nie od Kupującego.

10. Do momentu zapłaty całkowitej kwoty za produkt Kupujący dysponuje Produktami będącymi własnością Sprzedającego i przechowuje je bez obciążania Sprzedającego kosztami z tego tytułu.

11. Do momentu zapłaty pełnej kwoty za produkt, Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego zmienić lub pozwolić na zmianę miejsca przechowywania Produktów należących do Sprzedającego. Kupujący zobowiązuje się do przechowywania Produktów w dobrym stanie i niedopuszczenia do obciążenia lub ustanowienia zastawu na Produktach powstałego z mocy prawa, lub w jakikolwiek inny sposób.

12. Do momentu całkowitego uregulowania opłaty, Kupujący nie ma prawa do odsprzedaży Produktów, które są własnością Sprzedającego, chyba że Sprzedający wyrazi zgodę na takie działanie.

13. Jeżeli do momentu pełnej zapłaty przeciwko Kupującemu zostanie wydane orzeczenie sądowe, rozpocznie się likwidacja lub postępowanie upadłościowe/naprawcze, powołany zostanie syndyk lub podpisze umowę ze swymi wierzycielami, bądź też Kupujący naruszy zobowiązania wobec swych wierzycieli lub Kupujący naruszy zobowiązania wynikające z Umowy, Kupujący ma obowiązek podjąć wszelkie niezbędne działania w celu odzyskania Produktów należących do Sprzedającego.

14. Nieważność lub niewykonalność części Umowy, bez względu na jej przyczynę, nie narusza i nie wpływa na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Umowy.

15. Wszystkie zgody lub inne powiadomienia, które są wymagane na mocy niniejszego Regulaminu, powinny być dokonywane na piśmie i doręczane listem poleconym z potwierdzeniem odbioru na adres drugiej strony określony w Umowie lub na zmieniony adres, o którym druga strona została poinformowana w drodze pisemnej. Każde powiadomienie tego typu uznaje się za doręczone w terminie 3 dni od wysłania.